עמוד הביתתנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי שימוש בארכיון מאגר המידע ובאתר המוזיאון

פתח דבר

עיריית רמת-גן העבירה לבית אברהם קריניצי (להלן: בית קריניצי) חומרים שונים לצורך ניהול התיעוד והמידע.
בית קריניצי שוקד לאתר אנשים, תצלומים, חפצים ומסמכים אודות העיר רמת-גן.
מידע זה מהווה בסיס של בית קריניצי כמוזיאון וארכיון. חלק מן החומרים שבארכיון רשומים באתר ובמאגר המידע שלפניכם.
הכניסה לאתר כמו גם העיון בחומרים המוצגים בו הינם ללא תמורה, ואין נחזית כוונת רווח מכך.
המבקר בארכיון והמשתמש באתר יוכל לפעול בכפוף להתנאות שבמסמך זה והוא ייקרא להלן,
לשם הקיצור: "המשתמש".

תנאי מוקדם בלתי מותנה


בשימוש בארכיון, ו/או באתר, יש משום הבעת הסכמת המשתמש, לתנאים הנקובים להלן במסמך זה. הסכמה זו מהווה תנאי מוקדם לשימושים האמורים, ולפיכך מתבקשת קריאת מסמך זה בעיון, שכן השימוש באתר או בארכיון, ייחשב כהסכמה בלתי מותנית לכל התנאים הנקובים במסמך זה.

זכויות היוצרים

לעיריית רמת-גן, כמו גם לבית קריניצי, שמורות כל זכויות היוצרים באתר ובארכיון, וזכויות אלה משתרעות, בין היתר, על טקסטים, תמונות, איורים, מפות, יצירות גרפיות, כרזות וכל חיבור אחר.
יודגש בזה כי זכויות היוצרים, הסימנים הרשומים וכל זכות אחרת על יצירה איזו שהיא הנמצאת באתר, ו/או בארכיון, הינם רכושם הבלעדי של עיריית רמת-גן, ו/או בית קריניצי, ו/או של בעל הזכות הרשום.
הארכיון ההיסטורי של רמת-גן, הנמצא ב"בית קריניצי", מכיל תיעוד ומידע המוגנים בזכויות יוצרים וגם/או סימנים רשומים. משום זאת, לבד אם מצוין אחרת - ובמפורש במסמך הסכמי זה, או שיינתן אישור מיוחד בכתב על ידי הנהלת "בית קריניצי", אסור מפורשות לבצע העתקה, עיבוד, הפצה, עיון אוטומטי, או הטענה, העברה, פרסום, או כל ניצול מסחרי של כל חומר הנמצא בארכיון "בית קריניצי", לבד מהשימושים המותרים כאמור במפורש, על-פי מסמך זה.
לעניין זה ייאמר, כי אפילו נעשה שימוש (ברשות המאוזכרת לעיל), בחומר בר זכויות יוצרים, גם אז אסור לבצע שינוי, או מחיקה, של אזכור שם המחבר, או של ההודעה על זכויות היוצרים, בלא אישור מפורש בכתב מן המו"ל, או בעל זכות היוצרים. בכל מקרה של מתן אישור שכזה מתחייב אזכור אתר "בית קריניצי", על ידי המשתמש, לרבות הפנייה לסימול תיק המסמכים ו/או אלבום התצלומים.

תנאים נוספים

בכל מקרה של פרסום המתבסס על שימוש בחומר שבאתר "בית קריניצי", וגם/או במאגרי מידע הנמצאים בארכיון, מתחייב המשתמש להמציא ל"בית קריניצי" עותק אחד מן הפרסום האמור - חינם אין כסף.
להדגשת יתר ייאמר, כי "בית קריניצי" נותן היתר, שאינו בלעדי, ושאינו ניתן להעברה, לעיין בארכיון ובאתר הבית, לעשות בו שימוש שאינו מסחרי, כמו, לדוגמא, לצרכי הצגות, דו"חות ושימושים אקדמיים.
תנאי מסמך זה חלים על כל דרכי השימוש האפשריות, באתר ובארכיון, ובין היתר, באמצעות מחשב, מכשיר סלולארי וכל אביזר אחר שהוא.
השירות למשתמש בארכיון, וגם/או באתר, עומד לרשות המשתמש (בכפוף להסכמתו לתנאי מסמך זה) כמות שהוא (AS IS).

העדר אחריות ל"בית קריניצי"

אין "בית קריניצי" מתחייב לתקינות כל הקישורים שבאתר והוא לא יישא באחריות כלשהי לתקינות ו/או לתוכן, באשר אין מוטלת כל אחריות על "בית קריניצי" לטעות איזו שהיא, וגם/או לתוצאות המושגות מהשימוש באתר, או בארכיון הבית. המידע המוצג באתר, או בארכיון, נועד לספק מידע בלבד, ואין הוא מתיימר להיות אסמכתא איזו שהיא.
כיוון שכך, אין ולא יהא "בית קריניצי", וגם/או מנהלי/עובדי/מוזמני הבית,/או הארכיון, ו/או האתר, אחראים לנזק, ו/או הוצאה, אלו שהם, כלפי המשתמש, או כלפי צד ג', בין ישירות ובין בעקיפין, בין אם בנזק כספי מדובר ובין אם בנזק אחר, איזה שהוא.
משום האמור לעיל, השימוש בארכיון, או באתר, הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.
"בית קריניצי" יהא רשאי לסגור את האתר, וגם/או הארכיון, מעת לעת, לשנות מבנה צורה ותכנים, מבלי שיהא חייב במתן הודעה על כך למאן דהוא.
זאת ועוד. ל"בית קריניצי" הזכות לשנות, בכל עת, כל אחד מהתנאים הנוגעים לשימוש באתר וגם/או בארכיון, וכל שינוי שכזה יהא תקף עם פרסומו באתר, או בכל אמצעי אחר שעליו יחליט "בית קריניצי".

פיצוי - שיפוי

מוסכם בזה, כי המשתמש באתר, או בארכיון, יפצה, או ישפה, (הכל לפי העניין), את עיריית רמת-גן, וגם/או את בית קריניצי, בגין כל תביעה שתוגש, או הוצאה שתיגרם לעירייה ו/או לבית קריניצי, בעטיו של המשתמש, או בגין פעולה מפעולותיו, או מחדל ממחדליו.
Menu: תפריט תחתון